dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัติความเป็นม?/b>
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ?/b>
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษ?/b>
bulletข้อมูลบุคลาก?
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบกา?
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางา?ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletสาขาวิชาเทคนิคการผลิ?/b>
bulletสาขาวิชาไฟฟ้?/b>
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไ?/b>
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ?/b>
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญช?/b>
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที?/b>
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ?/b>
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษ?/b>
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletงานครูที่ปรึกษ?/b>
bulletงานปกครอ?/b>
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชากา?/b>
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอ?/b>
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/b>
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไท?ไต้หวั?/b>
bulletTraining Center
dot
เอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
bulletเอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อ?/b>
dot
dot
มุมคำถาม
dot
สาขางานการตลาด

สาขางานการตลาด

             สาขางานการตลาด เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชี?ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านวางแผน แล?การบริหารงานคุณภาพ การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชี?การวางแผนปฏิบัติงานขายสินค้าหรือบริการ ประเมินผลและรายงานการขายการหาข้อมู?ประเมินผ?รายงานผลข้อมูลการตลาดและนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด การเขียนแผนธุรกิจตามลักษณะการดำเนินธุรกิ?การเลือกตลาดเป้าหมายและช่องทางการจัดจำหน่า?การสร้างสรรค์งานโฆษณ?การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดแสดงสินค้?และพัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพขายการความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการ ทั้งนี้นักเรียนยังได?ใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได?ผู้ที่จบการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานในฐานะนักการตลาด ภาคเอกชน และภาครั?ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว หรือเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอ?nbsp;  เปิดธุรกิจส่วนตั?nbsp;  ร้านกาแฟ   เป็นต้?/span>sbobet8888 sitemap w88loto w88Thailnd m88 casino sbobetasia bet365 combet royal online mobile sbobet555 line