dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัติความเป็นม?/b>
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ?/b>
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษ?/b>
bulletข้อมูลบุคลาก?
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบกา?
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางา?ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletสาขาวิชาเทคนิคการผลิ?/b>
bulletสาขาวิชาไฟฟ้?/b>
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไ?/b>
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ?/b>
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญช?/b>
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที?/b>
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ?/b>
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษ?/b>
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletงานครูที่ปรึกษ?/b>
bulletงานปกครอ?/b>
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชากา?/b>
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอ?/b>
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/b>
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไท?ไต้หวั?/b>
bulletTraining Center
dot
เอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
bulletเอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อ?/b>
dot
dot
มุมคำถาม
dot
ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์

             

 

MOLD-TECH Learning Center

โครวการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและวิจัยแบบบูรณาการกับการทำงาน

(Work-integrated Learning: WiL) "โครงการศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ?quot;

       มุ่งมั่นให้บริการทางวิชากา?การฝึกอบรม สร้างสรรค์โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคร?บุคลาก?นักเรียนและนักศึกษาให้มีความรู?ทักษ?วัฒนธรรมองค์กร และประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/span>

 

ประวัติความเป็นม?"วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(บีดีไอ)"

       วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(บีดีไอ) โดยการนำของคุณสุธรรม จางขจรศักดิ์ (ประธานผู้ก่อตั้งวิทยาลัย) ผู้ซึ่งได้เข้ามาดำเนินการธุรกิจในประเทศไทยและประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้เห็นคุณค่าของแรงงานไท?ตลอดจนคนไทยและแผ่นดินไทยที่ได้ทำให้ชาวไต้หวันได้มีโอกาสมาประกอบอาชีพจนเจริญก้าวหน้?เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของประเท?ประธานกรรมการบริษั?B.D.I คุณสุธรร?จางขจรศักดิ์และคณะ จึงได้พิจารณาที่จะจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพในระบ?โรงเรียน-โรงงาน(ทวิภาค? เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอ?และเป็นศูนย์ฝึกอบรมแรงงานไทยที่เดินทางไปยังประเทศไต้หวันให้มีศักยภาพสูงขึ้?อีกทั้งเพื่อพัฒนาฝึกอบรมให้แก่บุคลาก?ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของท่านให้มีความรู?ความสามารถและทักษะการทำงานสูงขึ้?การจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาค?(Dual Vocational Training) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไท?ไต้หวั?(บีดีไอ) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทกรุงเท?ไดแคสซ์ติ่?แอนด?อินแจ๊กชัน จำกั?(B.D.I Group)

 

วัตถุประสงค์หลัก 

  1. จัดตั้งสถานศึกษาเพื่อผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ระดั?ปว? แล?ปว? ให้มีความรู้ความสามารถตรงตามที่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมต้องการ
  2. เป็นศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและยกระดับช่างฝีมือที่อยู่ในโรงเรียนอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจที่ต้องการพัฒนาระดับฝีมือให้สูงขึ้นโดยรับการฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ
  3. ฝึกอบรมเตรียมบุคลากรช่างฝีมื?ช่างเทคนิค ก่อนไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภายใน และภายนอกประเท?/span>

 

ประวัติความเป็นม?"ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์"

       โครงกาารความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและวิจัยแบบบูรณาการกับการทำงา?(Work-integrated Learning: WiL) "โครงการศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ?quot; เป็นโครงการที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียนและงานวิจัยอุตสาหกรร?โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้การแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ?และยังเป็นการฝึกให้อาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนหรือห้องทดลอง และส่งผลให้อาจารย์และนักศึกษามีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม

 

ปรัชญา

       มุ่งมั่นให้บริการทางวิชากา?การฝึกอบรม สร้างสรรค์โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคร?บุคลาก?นักเรียนและนักศึกษาให้มีความรู?ทักษ?วัฒนธรรมองค์กร และประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/span>

 

วิสัยทัศน์

       มุ่งสู่ความเป็นเลิศและการยอมรับในความเป็นผู้นำด้านการผลิตครู บุคลาก?นักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู?ทักษ?วัฒนธรรมองค์กร และประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/span>

 

พันธกิ?/strong>

  1. การวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ
  2. การให้คำปรึกษา และบริการทางวิชากา?/span>
  3. การถ่ายทอดเทคโนโลย?การฝึกอบรมและสัมนา
  4. เผยแพร่เอกสารสิ่งพิพ?เช่น งานวิจัยและพัฒนาคู่มือการทำงานในโรงงาน
  5. การสนับสนุนการผลิตคร?บุคลาก?นักเรียนและนักศึกษ?ระดับบัณฑิ?มหาบัณฑิ?และดุษฎีบัณฑิตsbobet8888 sitemap W88 Online Casino BET365Asia 1xbet app bet365combet scr888login sbobet8888 online Slot